Čo so spoločným majetkom, keď láska manželov skončí?

Rozvod. Slovo, ktoré v mnohých ľuďoch, čo ho zažili, vyvoláva smútok, sklamanie, hnev, frustráciu a hlavne delenie. Delenie detí, delenie vecí, delenie spomienok, delenie majetku.
Uzavretím manželstva vzniká medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, v skratke BSM. Majetok, ktorý manželia nadobudnú počas manželstva, je majetkom ich SPOLOČNÝM, obaja majú rovnaký podiel. Kým manželia nažívajú spolu v manželstve, svoj spoločný majetok zveľaďujú, rozširujú, starajú sa o neho spoločne. Ale čo so spoločným majetkom v prípade, ak manželstvo skončí? V ideálnom prípade sa bývalí manželia dohodnú a spoločný majetok si podelia. Jednému ostane auto,  záhrada s chatkou, kosačka. Druhému ostane byt, zariadenie, motorka. Z každého hľadiska, či už časového, finančného alebo emocionálneho, dohoda o deľbe majetku predstavuje najrýchlejší, najlacnejší a najefektívnejší spôsob ako vyporiadať spoločný majetok.

V niektorých prípadoch sa ale bývalí manželia dohodnúť nevedia. Bránia im v tom emócie, sklamanie a hnev. V takom prípade majú bývalí manželia možnosť obrátiť sa na súd, aby ich majetok rozdelil on. Pred začatím pojednávania sa však aj samotný súd snaží o zmier účastníkov a dosiahutie dohody.
Ak bývalí manželia nepristúpia ani potom na dohodu, začne proces, ktorý síce za nich „vyrieši“ otázku deľby majetku, ALE.
To malé slovíčko, za ktorým sa však skrývajú ďalšie skutočnosti, predovšetkým finančnej podstaty.
Začína to podaním návrhu na súd, čo predstavuje poplatok 66€. A to je len začiatok. Okrem toho je potrebné rátať s poplatkami za trovy konania, znalecké posudky (ak sú nutné), odmenu právnikovi, iné trovy. Súd musí dospieť ku konečnej hodnote majetku, ktorý potom rozdelí medzi účastníkov. Treba si uvedomiť, že súd ich spor nevyrieši, súd v ich spore rozhodne. Ak skončí vyporiadanie BSM  rozhodnutím súdu, poplatok predstavuje 3% z hodnoty majetku. Ak sa vyporiadanie BSM skončí súdnym zmierom, poplatok predstavuje 1% z hodnoty majetku.
Vyporiadanie BSM súdnou cestou sa dosť predraží, pričom náklady a poplatky znášajú obaja účastníci, čiže obaja bývalí manželia. Vo väčšine prípadov je súčasťou vyporiadania BSM nehnuteľnosť, takže náklady predstavujú niekoľko tisícové sumy a hodnoty. To, že samotné súdne konania môžu pri náročných prípadoch trvať aj niekoľko rokov, je bežné. To, že súd môže rozdeliť majetok inak, ako chcú bývalí manželia, je tiež dosť pravdepodobné.

Ako som spomínala vyššie, samotný rozvod je sprevádzaný širokým spektrom najnegatívnejších emócií. A ani pri následnej deľbe majetku nie je vždy ľahké vedieť sa dohodnúť s bývalým partnerom (obzvlášť ak máme pocit, že nám ublížil alebo nás zradil).
Ale pre vzájomné šetrenie času a financií by bývalí manželia mali voliť DOHODU o rozdelení majetku, pričom MEDIÁTOR im v tomto môže výrazne pomôcť, zjednodušiť a urýchliť celý proces deľby. V prípade potreby je možné dohodnúť oddelené stretnutia, kedy sa bývalí manželia nemusia stretnúť.

Zo svojej praxe môžem potvrdiť, že vyporiadanie majetku dohodou je takmer vždy v prospech oboch účastníkov. Krásny príklad výhody mediácie a vyporiadania majetku dohodou u mediátora som zažila koncom minulého roka, kedy sa na moju Mediačnú kanceláriu obrátila klientka so záujmom vyriešiť vyporiadanie majetku viac ako 10 rokov po rozvode. Vzhľadom na uplynutie 3-ročnej lehoty nastalo zákonné vyporiadanie a bývalí manželia boli v podielovom spoluvlastníctve. Vzťahy medzi bývalými manželmi boli aj napriek 10-ročnému oddeleniu dosť naštrbené a komplikované. Pre účelovosť, konštruktívnosť a vhodnosť som volila oddelenú formu mediácie. Zo začiatku, kedy bývalý manžel nemal potrebné informácie o priebehu a postupe pri mediácii, nechcel veľmi spolupracovať, ale po vysvetlení všetkých výhod mediácie, resp. priebehu procesu a poplatkov súdneho vyporiadania, nakoniec s mimosúdnym riešením prostredníctvom mediácie súhlasil. V ich prípade bola predmetom vyporiadania čisto už iba nehnuteľnosť bez zariadenia a iných hnuteľných vecí. Bolo treba dohodnúť všetky podmienky a okolnosti uzatvorenia Dohody (samotnú dohodu, prepis, výšku a spôsob finančného vyrovnania, kataster, ….) – všetko vždy na 2x sprostredkovane.
30 dní od zaslania prvej výzvy bývalému manželovi bola podpísaná finálna Dohoda o vyporiadaní majetku  a 57 dní od zaslania výzvy bola nehnuteľnosť prepísaná na bývalú manželku už aj na katastri a peniaze bývalému manželovi z jeho podielu vyplatené. De facto, do 60 dní bolo celé vyporiadanie úspešne uzatvorené a ukončené v prospech oboch bývalých manželov v súlade s ich  požiadavkami.

Krásny príklad, ako sa veci dajú riešiť JEDNODUCHO, RÝCHLO, POHODLNE a LACNO prostredníctvom mediácie.
Treba to skúsiť.

Mediátor Šaľa