Mediácia pracovných sporov

Spory vznikajúce v pracovných kolektívoch, medzi kolegami navzájom, medzi vedením firmy a zamestnancami, manažmentom na rôznych úrovniach…

Ľudia trávia približne polovicu dňa v robote, v pracovných kolektívoch kde je riziko vzniku sporu vysoké. Dá sa povedať, že v práci ľudia riešia konflikty a spory takmer denne. Niektoré sa dajú urovnať pomerne jednoducho a rýchlo, niektoré konflikty a spory prerastajú do väčších rozmerov. Tieto spory zbytočne znižujú kvalitu pracovného výkonu, stres so sporu pôsobí neblaho nielen na samotných účastníkov sporu, ale aj na ostatných kolegov, ktorí nie sú priamo zainteresovaní. Neriešené spory môžu vyústiť do radikálnych riešení ako sú ukončenie pracovného pomeru a odchod zo zamestnania.

Mediácia pracovných sporov môže pomôcť pri riešení konfliktov medzi kolegami navzájom, medzi zamestnávateľom a zamestnancom, medzi nadriadenými a podriadenými na rôznych podnikových úrovniach. Môže sa jednať o spory vyplývajúce z pracovných zmlúv, práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, pri sporoch o náhradu škody, sporoch o náhradu mzdy, taktiež to môžu byť spory vznikajúce pri skončení pracovného pomeru a jeho neplatnosti.

Mediátor Šaľa