Mediácia

Úvod do mediácie

V súčasnej dobe, keď nás tento moderný a dynamický svet núti prehodnocovať mnohé veci, ľudia prežívajú svoje životy rýchlejšie, doslova sa naháňajú za robotou a prácou, akosi pozabúdajú na svoju „ľudskú podstatu“. Pomaličky sa vytráca schopnosť efektívnej komunikácie zoči-voči iným ľuďom, bežnú osobnú komunikáciu nahrádzajú rôzne výdobytky modernej technológie, cez ktoré ľudia spolu konverzujú. Oproti minulosti žijú súčasní ľudia pod vplyvom podstatne väčšej záťaže a stresu, čo má za následok, že sa ľudia stávajú podráždenejšími a ľahšie „výbušnými“. Stačí hlučný sused v bytovke, frustrovaný šéf, unavená matka, nespokojný rodič s učiteľom, neschopný kolega a problém alebo konflikt, spravidla komunikačný, je na svete.

Hlavným problémom pri riešení mnohých sporov a konfliktov medzi dvomi stranami býva neschopnosť efektívnej komunikácie a absencia schopnosti počúvať. Konflikt je všeobecným javom a je prirodzenou súčasťou ľudského života vo všetkých jeho oblastiach. Či už je to oblasť pracovných, priateľských, rodinných, prípadne susedských vzťahov.  V jednej z mnohých odborných definícií sa pojednáva termín konflikt ako „proces, v ktorom jedna zo strán vynakladá vedomé úsilie vo forme blokujúcich aktivít s cieľom zmariť snahy druhej strany za účelom znemožniť dosiahnutie jej zámerov alebo jej záujmov.“

Ako vyplýva aj z vyššie menovanej definície, kameňom úrazu sa stáva snaha každej zo strán presadiť svoju verziu a presvedčiť toho druhého o vlastnej pravde. Asertivita ide postupne bokom, nastupuje hnev a problém, spor, či konflikt sa prehlbuje.

Spory a konflikty je potrebné brať na vedomie, nevnímať ich ako nutné zlo, ale dokázať ich prijať. Umenie zvládať konflikty, dosiahnuť dohodu a zabrániť alebo urovnať spory, či konflikty však nie je vlastné každému človeku. Mnoho ľudí pristupuje k riešeniu konfliktov svojským spôsobom, čím ich v konečnom dôsledku len prehlbujú. Existuje však niekoľko možností ako čo najprimeranejšie a najefektívnejšie daný spor, či konflikt riešiť. Medzi tieto možnosti patria napríklad súdne procesy, arbitráže, mediácia, facilitácia, mnoho typov negociácie, …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!