Výhody mediácie

Pri súčasnom stave v súdnictve, keď priemerná dĺžka súdneho konania v občianskoprávnych veciach v rokoch 2006-2014 bola v priemere 12,86 mesiacov a v obchodných veciach to bolo 15,05 mesiacov (zdroj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), sa priam žiada alternatívnej zmeny. V ľuďoch je zakorenená potreba riešiť aj drobné spory a konflikty súdnou cestou. Aj z toho dôvodu končí ročne na súde obrovské množstvo prípadov, ktoré zbytočne zahlcujú súdny systém, predlžujú súdne konanie, stoja veľké finančné náklady na samotné súdne poplatky, ako aj právne poplatky. Pritom je tu zákonná alternatíva oproti súdnym procesom. Mediácia odbremeňuje súdy od sporov, kde existuje možnosť dohody. Súdy sa tak môžu venovať viac sporom, v ktorých dosiahnutie dohody medzi sporiacimi sa stranami z rôznych dôvodov už nie je možné. Keďže mediácia eliminuje uzavretú formu rituálu, ktorú majú tradičné súdne procesy, proces mediácie klienti utvárajú tak, aby vyhovoval ich potrebám. Medzi hlavné výhody mediácie patria:

  • Pri riešení sporu mediáciou existuje vyššia pravdepodobnosť uzavretia dohody a ukončenia sporu.
  • Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze súdneho sporu i po začiatku súdneho konania, pričom, ak sa mediáciou dospeje k dohode pred či v priebehu súdneho pojednávania alebo v zmierovacom konaní, vráti sa účastníkom stanovená percentuálna čiastka zaplateného poplatku súdu.
  • Strany majú mediačný proces, ako aj výsledok riešenia sporu pod kontrolou a sami ho formujú. Výslednú mediačnú dohodu schvaľujú iba strany sporu, nie je im „nanútená autoritou“.
  • Finančné náklady na mediáciu sú nižšie, v porovnaní s finančnými nákladmi vynaloženými pri súdnych konaniach a poplatkoch za právne služby. Pri prípadoch, kde sa jedná o majetkové spory, sa skrátením lehoty vyriešenia sporu šetria aj finančné náklady strán na penále alebo úroky z omeškania. Taktiež je tu možnosť náklady na mediáciu rozdeliť medzi sporiace sa strany.
  • Rýchlosť, promptnosť a flexibilita riešenia sporov sa pri mediácii skracuje na dni, pri zložitejších prípadoch na týždne, zriedka na mesiace. Veľkou výhodou rýchlosti riešenia sporov mediáciou je, že sa môžu riešiť prakticky okamžite, nie je nutné čakať na termín zo súdu. Pri mediácii opadajú aj procesné povinnosti a nepružné formality, rovnako ako aj prieťahy,  námietky, opravné prostriedky.
  • Dobrovoľnosť, ktorá tvorí jednu z hlavných predpokladov mediácie. Keďže sa strany pre mediáciu rozhodli dobrovoľne, nie je na nich vyvíjaný žiadny nátlak a nemôžu byť k nej nútení. Jedným z prejavov dobrovoľnosti mediácie je aj možnosť ukončiť mediačný proces v ktorejkoľvek fáze.
  •  Emócie, obzvlášť tie negatívne, sa redukujú na oboch stranách a pomáhajú prekonať krízu vo vzťahu a pokračovať vo vzájomnej kooperácii. Po zminimalizovaní stresu sú strany schopné ľahšie, rýchlejšie a s vyššou možnosťou znova nadviazať vzťah narušený sporom.  Mediácia a jej výsledok nie je sprevádzaná pocitom nespravodlivosti a neprávia, ako to zvykne byť pri niektorých súdnych sporoch.
  •  Rovnoprávnosť strán pri mediácii zaručuje, že nikto nevystupuje v pozícii nadradeného alebo podradeného, sporiace sa strany sú si rovnocenné.
  •  Neverejnosť mediácie zaručuje, že sa na nej zúčastňujú len tí, ktorých sa spor bezprostredne týka a uskutočňuje sa bez verejných pojednávaní. Nepredstavuje riziko „úniku informácií“ a zaisťuje zachovanie dobrej povesti a reputácie sporiacich strán, keďže informácie získané počas mediácie sú dôverné.
  •  Výsledná mediačná dohoda môže byť spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!