Výsledok mediácie

Dohoda – aj notárska zápisnica, exekučný titul

Účasť na mediácii je dobrovoľná a nikoho nemožno do nej nútiť.  Účastníci sporu musia byť od začiatku  ochotní a prístupní  k alternatíve skúsiť riešiť svoj problém touto cestou. Samotný proces mediácie je kontrolovaný účastníkmi sporu, majú kontrolu nad výsledným riešením, a to tým, že účastníci si ponechávajú právo definovať konečný výsledok a nesú za svoje rozhodnutie zodpovednosť.

Definitívnym výsledkom mediácie by mala byť DOHODA, ktorá je pre obe strany sporu prijateľná, obe strany sporu ju vnímajú pozitívne, tzn. ako svoju výhru. Ani jedna zo strán by nemala profitovať na úkor druhej strany, resp. ani jedna zo strán by nemala mať pocit nespravodlivosti.

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú podobu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Dohodu o mediácii možno podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch dať spísať vo forme notárskej zápisnice alebo ju dať schváliť ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. Na základe týchto skutočností môže jedna zo strán podať návrh na súdy výkon rozhodnutia alebo návrh na výkon exekúcie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!