Mediácia občianskych a obchodných sporov

Spory vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedenie, susedské spory, školské spory, taktiež spory vznikajúce pri obchodných kontraktoch a obchodných kooperáciách…

Mediácia občianskych sporov zastrešuje široké spektrum najrôznejších sporov z bežného, ale aj obchodného života. Môžeme sem zaradiť spory vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedičské konania, záložné a zádržné práva, spotrebiteľské zmluvy, zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie. Pod občianskymi spormi rozumieme aj spory, ktoré vznikajú pri narúšaní práv ľudí, ktorí žijú, alebo sa nachádzajú v určitom spoločenstve alebo komunite. Medzi najčastejšie komunitné občianske spory patria susedské spory – narúšanie hluku, poškodzovanie cudzieho majetku, starostlivosť a údržba spoločného majetku, domáce zvieratá, parkovanie, rušenie nočného kľudu, používanie a chodenie po cudzom pozemku. Taktiež to môžu byť školské spory, ktoré vznikajú medzi učiteľmi navzájom, medzi učiteľmi a vedením školy, učiteľmi a žiakmi, žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a rodičmi, rodičmi a vedením školy, rovnako aj medzi rodičmi navzájom.

Pri rôznych obchodných transakciách a obchodných kooperáciách môže dôjsť ku sporom. Môžu to byť spory vzniknuté pri obchodovaní ako rôzne pohľadávky, nedodržanie zmlúv a zmluvných podmienok, neplnenie dohodnutých podmienok, nesplácanie úveru, rôzne medzifiremné spory, reklamácie tovaru, nedodržanie zmluvných termínov, nevyhovujúca kvalita tovaru, ukončenie a rozviazanie obchodného vzťahu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!