Cenník

V prípade, ak sa rozhodnete svoj spor alebo konflikt riešiť prostredníctvom mediácie, namiesto súdneho konania, ušetríte nielen svoj vzácny čas, ale aj peniaze. Ako bonus pre Vás bude zachovanie slušných a dobrých vzťahov s opačnou stranou mediácie.

 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
 • Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.
 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.
 • Spôsob určenia výšky odmeny závisí od:
  a. právnej subjektivity strán zúčastnených na mediácii,
  b. druhu sporu,
  c. povahy a hodnoty predmetu sporu

Iné odporúčania:

 • Prvá úvodná konzultácia je v trvaní 30min., pri komplikovanejších sporoch max 60 min.
 • V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 45 €. V tejto cene je zahrnuté prevzatie, preštudovanie prípadu a zaslanie výzvy druhej sporovej strane. V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu príjme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka
 • Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie, hradený klientom alebo klientmi, sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany druhého účastníka, nevracia.
 • Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hod. 35 € pre FO a SZČO, pre právnické osoby 55 € za hod.
 • Spôsob platby sa určí na základe dohody, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediačnej kancelárie.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
 • Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne (právne služby, znalecký posudok, správne a notárske poplatky, a pod)
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie plnej moci – pred začatím mediačného konania.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!