Cenník

V prípade, ak sa rozhodnete svoj spor alebo konflikt riešiť prostredníctvom mediácie, namiesto súdneho konania, ušetríte nielen svoj vzácny čas, ale aj peniaze. Ako bonus pre Vás bude zachovanie slušných a dobrých vzťahov s opačnou stranou mediácie.

 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
 • Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.
 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.
 • Spôsob určenia výšky odmeny závisí od:
  a. právnej subjektivity strán zúčastnených na mediácii,
  b. druhu sporu,
  c. povahy a hodnoty predmetu sporu

 

Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory 35 € / hodina
majetkové občianske spory:
do 1 660 € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 40 € / hodina
viac ako 1 661 € 45 € / hodina

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
fyzické osoby – podnikatelia 40 € / hodina
právnické osoby – podnikatelia 65 € / hodina
majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
do 3 320 € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 65 € / hodina
od 3 321 € do 6 640 € 10% z hodnoty
od 6 641 € do 16 600 € 7% z hodnoty
od 16 601 € do 33 200 € 5% z hodnoty
od 33 201 € do 66 400 € 2% z hodnoty
viac ako 66 401 € 1% z hodnoty

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie
pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

nemajetkové a pracovnoprávne spory 45 € / hodina
majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320€ alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 45 € / hodina
od 3 321€ do 6 640€ 8% z hodnoty
od 6 641€ do 16 600€ 5% z hodnoty
od 16 601€ do 33 200€ 3% z hodnoty
od 33 201€ do 66 400€ 2% z hodnoty
viac ako 66 401€ 1% z hodnoty

Ostatné poplatky účtované osobitne

Úvodná konzultácia v sídle mediačnej kancelárie v rozsahu 30-60 minút od 20 €
Úvodná konzultácia mimo sídla kancelárie podľa dohody
Úkony smerujúce k začatiu mediácie, prijatie a preštudovanie prípadu, zaslanie výzvy druhej sporovej strane 40 €
Uloženie Dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín podľa rozsahu
Spísanie Dohody o začatí mediácie, Dohody o mediácii alebo spísanie Potvrdenia o ukončení mediácie bez dohody 40 € / každá strana
Vyhotovenie správy o odmietnutí mediácie druhou stranou 15 €
Spísanie mediačnej doložky (dohoda o riešení budúceho sporu konkrétnym mediátorom) 10 €
Spísanie iných dokumentov (cena v závislosti od náročnosti a rozsahu spracovávaného dokumentu) min. 25 €
Poradenstvo a konzultácie (cena v závislosti od rozsahu) min. 20 €

Iné odporúčania:

 • Prvá úvodná konzultácia je v trvaní 30min., pri komplikovanejších sporoch max 60 min.
 • V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 40 €. V tejto cene je zahrnuté prevzatie, preštudovanie prípadu a zaslanie výzvy druhej sporovej strane. V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu príjme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka
 • Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie, hradený klientom alebo klientmi, sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany druhého účastníka, nevracia.
 • Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hod. 35 € pre FO a SZČO, pre právnické osoby 55 € za hod.
 • Spôsob platby sa určí na základe dohody, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediačnej kancelárie.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
 • Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne (právne služby, znalecký posudok, správne a notárske poplatky, a pod)
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie plnej moci – pred začatím mediačného konania.