Prípady vhodné na mediáciu

Mediácia, sa dá použiť v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach (napr. majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, susedské spory, rodinné konflikty, pracovné  konflikty, spotrebiteľské spory, školské konflikty,  atď.). Medzi prípady vhodné na riešenie sporu mediáciou sa zaraďujú spory, kde sa ráta s tým, že sporiace sa strany budú v budúcnosti aj naďalej spolupracovať a prichádzať do kontaktu a je tam potreba dobrých vzťahov.

Využitie a aplikácia mediácie v praxi

1. Rodinné konflikty

jedna z najrozšírenejších oblastí, pričom predmetom mediácie sú najčastejšie:

  • konflikty vznikajúce pri vzájomnom spolužití jednotlivých členov rodiny
  • konflikty vznikajúce v rámci rozvodového a porozvodového konania manželov
  • zverenie dieťaťa do starostlivosti a formy jeho výchovy
  • kontakt s dieťaťom
  • striedavá starostlivosť o dieťa
  • finančné a majetkové vysporiadanie, výživné

2. Susedské konflikty

sú novodobou oblasťou uplatnenia mediácie. Často sú zaangažované civilné súdy, právnici alebo obecné úrady do susedských konfliktov a sporov, pričom uvedené spory vznikajú najčastejšie ako konzekvencia reakcií a protireakcií oboch strán. Väčšinou sa jedná zvýšený hluk, poškodzovanie cudzieho majetku, starostlivosť a údržba spoločného majetku, domáce zvieratá, parkovanie, rušenie nočného kľudu, používanie a chodenie po cudzom pozemku.

3. Pracovné konflikty

mediácia pracovných konfliktov spravidla rieši konflikty medzi zamestnávateľom a zamestnancami, prípadne medzi zamestnancami navzájom. Významným princípom pri riešení pracovných konfliktov je nestrannosť a neutralita mediátora, hlavne pri konfliktoch medzi nadriadenými a podriadenými. Najčastejšie ide o spory vyplývajúce z pracovných zmlúv, práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, pri sporoch o náhradu škody, sporoch o náhradu mzdy, taktiež to môžu byť spory vznikajúce pri skončení pracovného pomeru a jeho neplatnosti.

4. Obchodné konflikty

do riešenia obchodných konfliktov sa mediácia prirodzene rozvinula od autoritatívneho súdneho rozhodovania cez arbitrážne konanie. Obchodná mediácia rieši spory, ktoré najčastejšie vznikajú pri obchodovaní ako sú pohľadávky a záväzky, nedodržanie podmienok stanových v zmluve, neplnenie dohodnutých podmienok, nesplácanie úveru, rôzne medzifiremné spory, reklamácie tovaru, nedodržanie termínov, nevyhovujúca kvalita tovaru, ukončenie a rozviazanie obchodného vzťahu

5. Školské konflikty

mediácia školských konfliktov môže zahŕňať riešenie sporov medzi:

  • učiteľmi navzájom, učiteľmi a vedením školy, medzi rodičmi a školou, školou a obcou
  • učiteľmi a žiakmi a žiakmi navzájom, ktoré sú najčastejšie riešené „peer mediáciou“ – rovesníkom

Nie každý spor alebo konflikt sa ale dá riešiť mediáciou, nie všetky prípady sú na mediáciu vhodné. Sú to spory, u ktorých to vylučujú vzťahy medzi sporiacimi sa stranami, ale i spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom. Sú to prípady kde je nutné, aby existenciu alebo neexistenciu daného práva alebo právneho vzťahu určil súd (napríklad rozvod manželstva). Ide najmä a o tieto prípady:

1. Nerovnosť medzi účastníkmi sporu a strach z partnera

2. Prípady spojené so závislosťou na drogách, prípadne alkohole

3. Jedna strana je neschopná zvládnuť svoje správanie pre vážne psychické poruchy

4. Rozhodnutie už urobila autorita (súd)

5. Dlhodobé a pokročilé šikanovanie

6. Prípady, kde sa prekročili alebo chystajú prekročiť hranice zákona

7. Morálne, etické zábrany, predsudky mediátora

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!