Slušný ROZVOD

Vzťahy, partnerstvá, manželstvo, spoločné zdieľanie života patria medzi základné piliere, ktoré rieši takmer každý jeden z nás. Partneri zvažujú všetky možnosti, výhody, nevýhody toho ktorého spolužitia.
V dnešnej modernej dobe viacerí ľudia volia možnosť spolužitia „nadivoko“, lebo (ako  zvyknú často prezentovať) nepotrebujú na  svoju lásku „nejaký papier“. Napriek tomu ale naďalej zostáva manželstvo jednou z najtradičnejších foriem spolunažívania muža a ženy. Uzavretím sobáša sa z nich úradne, oficiálne, ako aj po právnej stránke stáva jeden celok.

Bez ohľadu na formu spolužitia partneri spoločne riešia všetky svoje starosti a zdieľajú  svoje radosti. Občas sa vyskytnú hádky, ktoré ale partneri dokážu vždy vyriešiť a ďalej sa tešiť z prítomnosti toho druhého. Čo však v prípade, ak už vzťah nefunguje? Ak sú si partneri navzájom prekážkou, obtiažou? Vtedy nastáva čas rozchodu. Ľudia sa schádzajú a rozchádzajú. Faktom je, že rozchody, rozvody, odlúčenia k životu patria. V prípadoch „bezpapierového“ (nemanželského) spolužitia je rozchod, samozrejme po formálnej stránke, jednoduchší. Jeden si zbalí veci, zamáva tomu druhému na pozdrav a vzťahu, zväzku je koniec. V ideálnom prípade si ešte pred definitívnym odchodom dohodnú podmienky starostlivosti o deti.

V prípade rozvodu manželstva je situácia ale odlišná, iná. Podľa slovenského práva môže súd manželstvo ukončiť na návrh jedného z manželov. Súd skúma všetky príčiny, ktoré viedli k rozpadu vzťahu, zisťuje, či je možné manželstvo obnoviť, ak sú súčasťou aj maloleté deti, súd dbá predovšetkým o ich záujem. Na súdne pojednávanie je dobré sa vopred pripraviť, aby ste nemuseli „špinavú bielizeň“ vášho vzťahu riešiť priamo na súdnom pojednávaní. Dobré je dopredu si s partnerom sadnúť, prebrať všetky možnosti rozchodu a rozvodu, dopredu sa dohodnúť o starostlivosti o maloleté deti po rozvode (zverenie dieťaťa, výška výživného, forma výchovy, právo druhého rodiča na stretávanie sa s deťmi, …). Ak sú manželia presvedčení , že rozvod je nevyhnutný, ale napriek snahe nie sú schopní sadnúť si spoločne k jednému stolu a porozprávať sa, môžu sa obrátiť na MEDIÁTORA. Mediátor im môže pomôcť stanoviť si nové pravidlá na čas po rozvode, pomôže pri utváraní rodičovskej dohody (ktorá bude súčasťou návrhu na rozvod), poskytne manželom priestor na rozprávanie a vzájomné počúvanie,… Počas mediácie predrozvodových vzťahov mediátor môže veľmi významne pomôcť stabilizovať emočné a psychické napätie medzi manželmi a nastoliť taký stav, aby bolo možné rozviesť sa slušne, bez urážok a hádok. Slušný rozvod nie je problém. Musia byť na to ale byť dvaja (rovnako ako kedysi na začiatku ich vzťahu…).

Počas mojej praxe som riešila viaceré pred- a porozvodové vzťahy a možnosť slušného rozvodu (vrátane rodičovskej dohody). Ako príklad  z praxe môžem uviesť jeden manželský pár, ktorý po viac ako 10.-tich rokoch manželstva dospel k tomu, že ich vzťah definitívne nefunguje, vzájomne sa odcudzili, ich city vychladli, nezdieľali žiadne spoločné záujmy, hádky boli u nich na dennom poriadku. Nakoniec manžel vyslovil slovo rozvod. Keďže mali 2 maloleté deti, nechcel sa s manželkou rozísť v zlom. Manželke navrhol predrozvodovú mediáciu, s čím ona súhlasila. Počas viacerých stretnutí som ako mediátor manželom pomáhala pochopiť ich vzájomné postoje, diskutovali sme o možnostiach obnovenia ich manželstva, preberali sme možnosť definitívneho rozvodu, hľadali sme vhodné a prijateľné podmienky výchovy ich 2 malých detí. Na konci som im ako mediátor v duchu ich požiadaviek spracovala nielen návrh na rozvod (podanú v mene jedného z manželov), ale samozrejme aj rodičovskú dohodu ohľadom starostlivosti o deti. Manželia, zároveň rodičia, boli na všetkom dohodnutí. Po tejto predrozvodovej mediácii sa hádky medzi nimi znížili takmer na minimum, počas mediácie pochopili, že ich cesta ako manželov sa síce rozchádza, ale naďalej ostávajú spoločnými rodičmi svojim 2 deťom.

Po ukončení tejto mediácie obaja manželia prišli za mnou a poďakovali mi za spoluprácu, že napriek tomu, že sa rozvádzajú, vďaka mediácii pochopili navzájom svoje postoje a nemusia „bojovať proti tomu druhému“ , ale že sa dokážu rozviesť slušne so zachovaním vzájomného rešpektu. Veľkým prínosom bolo pre nich aj spracovanie rodičovskej dohody ohľadom starostlivosti o ich 2 spoločné deti.

Rozvod patrí k najväčším emočným záťažiam, ktoré človek počas svojho života prežíva a rieši. Ak sa dokážu manželia ešte pred rozvodom dohodnúť, vytvára to dobrý predpoklad na dôstojný rozvod a zachovanie slušných a korektných vzťahov. Mediátor vám aj v tomto prípade môže byť nápomocný. Manželstvo môže u nás rozviesť len súd (neprináleží to nikomu inému). Ale ak sa manželia na rozvode (a v prípade maloletých detí aj starostlivosti o ne) dohodnú, môžu sa vyhnúť zbytočnému dokazovaniu na súde, znaleckým posudkom, súdnym prieťahom a vzájomnému osočovaniu. Konanie o rozvod bude preto rýchlejšie, lacnejšie a hlavne ľudskejšie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!