Rozhovor pre Galantsko-Šaliansky žurnál

„Ľudia budú mediátorov potrebovať čoraz viac, pretože mediácia je osobnejšia ako súdny proces, a hlavne, ušetrí v spore veľa peňazí“, hovorí certifikovaná mediátorka Mgr. Ildikó Veronika Regendová.

Často počujeme termíny mediácia, mediátor, pomáhajú občanovi pred súdom, urýchľujú riešenie sporov… Inštitút mediácie už platí na Slovensku 12 rokov, ale stále veľa ľudí ho nevyužíva – lebo veľakrát presne ani nevedia, čo to je – mediácia, ako pracuje mediátor. Čuduj sa svete, mnohí to dokonca spájajú s médiami? „O mne budú písať médiá? Budú riešiť naše veci? Určite nie…“ aj takéto otázky trápili istú pani, trošku nižšieho vzdelania. Chvíľku sa jej muselo vysvetľovať, že to je iná parketa…, ale najmä to, že táto pomoc je lacnejšia ako riešiť spor cez právnika alebo súd. Napokon si nechala všetko vysvetliť a že to skúsi…, na súd rozhodne nemá peniaze. Ale – čo keď to inakšie nejde? Preto som nesmierne rada privítala možnosť porozprávať sa s profesionálom v tejto oblasti, s mediátorkou, ktorá túto prácu vykonáva pre región od Galanty až po Nové Zámky. Mgr. Ildikó Veronika Regendová je certifikovanou mediátorkou.

Preto prvá bezprostredná otázka redakcie je smerovaná práve týmto smerom: čo znamená certifikovaný mediátor?

– Už v dávnej minulosti – v časoch Feničanov, v rozvinutom Babylone, antickom Grécku a neskôr aj v rímskej civilizácii ľudia poznali a využívali mediáciu. Rimania mali pre mediátorov rôzne mená ako internuncius, philantropus, interpolator, až napokon mediator. Mediátor sa v minulosti považoval za posvätnú osobu a preukazovali jeho osobe značný rešpekt. V súčasnosti Certifikovaným mediátorom v zmysle zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora príjme. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Zoznam mediátorov, mediačných centier a mediačných vzdelávacích inštitúcií je zverejnený na stránke Ministerststva spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk. V zmysle zákona ministerstvo do registra mediátorov zapíše toho, kto je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, je bezúhonný a má osvedčenie o úspešnom akreditovanom absolvovaní odbornej prípravy mediátora. Samotné slovo Mediácia (z lat. mediare=byť uprostred) označuje spôsob pokojného riešenia konfliktov a sporov, ktorého cieľom je dohoda. V širšom zmysle slova je mediácia aktivita, v ktorej neutrálna tretia osoba, mediátor, pomáha dvom, prípadne viacerým stranám v konflikte dospieť k dosiahnutiu cieľa. Je to efektívna a alternatívna forma riešenia konfliktov mimosúdnou cestou.

Čo je vlastne úlohou mediátora?

– Úloha mediátora v procese mediácie slúži ako „komunikačný most“ medzi stranami sporu. Mediátorovou úlohou nie je o samotnom konflikte medzi stranami rozhodnúť. To ale neznamená, že mediátorovi nezáleží na tom, ako sa strany dohodnú. Mediátor by nemal mať voči  stranám predsudky, nemal by byť zaujatý a nijakým spôsobom by nemal podporovať žiadnu zo strán. Zároveň by mal dohliadať na to, aby sa obe strany na riešení sporu podieľali rovnakým dielom. Snaží sa pochopiť stanoviská oboch strán, ako nazerajú na konflikt, aké emócie prežívajú. Pomáha stranám pochopiť a objasniť ich vzájomné potreby a záujmy a vedie ich k tomu, aby sa navzájom počúvali a odovzdávali si potrebné informácie. Mediátor dbá o to, aby bola komunikácia rovnomerne rozdelená a vyvážená medzi obomi stranami sporu, dozerá na to, aby každá strana získala dostatok informácií k danému sporu, na základe ktorých sa bude rozhodovať pri navrhovaní  riešení. Mediátor nie je kritikom sporu, ani strán, nikoho nesúdi a ani nehľadá vinníka. Naopak, mediátor pomáha stranám dosiahnuť také riešenie, aby výsledná dohoda nebola uzavretá na úkor jednej zo strán, aby dohoda nebola uzavretá pod nátlakom, aby bola založená na dobrej informovanosti strán, aby bola dohoda vecná a predovšetkým reálne splniteľná. Pri výkone svojej činnosti mediátor stranám poskytuje aj sociálnu podporu, pomáha im zvládať emocionálne náročnú situáciu, počúva ich, prejavuje pochopenie a snaží sa strany povzbudiť. Dobrý mediátor je schopný sťažnosti strán prekvalifikovať na požiadavky a v spleti emócii sprevádzajúcich väčšinu sporov nájsť jadro problému – sporu. Takto dokáže byť stranám účinne nápomocný pri hľadaní riešenia.

Prečo je mediácia „ľudskejšia“ než samotný súdny proces?

– Samotný proces mediácie je oproti direktívnemu a autoritatívnemu súdnemu procesu viac flexibilný, menej formálny, podstatne rýchlejší, finančne menej nákladný a ťažisko rozhodovacej moci sa presúva na samotných účastníkov sporu, čím sa stávajú priamo zodpovední za výsledok.

 Pani magisterka, povedzte nám trošku o sebe…, čo všetko predchádzalo tomu, kým ste začali vykonávať mediátorskú prax?

– Som rodená Šaľanka, tu som aj vyrastala a navštevovala základnú školu. Strednú školu som navštevovala v Galante, kde som maturovala v obore Obchod a podnikanie. Po skončení strednej školy som začala pracovať v Bratislave v jednej celoslovenskej firme predávajúcej pneumatiky a prevádzkujúcej pneuservis ako asistentka obchodného oddelenia. Po skončení prvej materskej dovolenky som sa opäť zamestnala v Bratislave v jednej dizajnovej nábytkárskej firme ako asistentka officu. Po vyše roku som bola povýšená na ekonomické oddelenie. Počas tohto zamestnania som sa prihlásila na štúdium na vysokej škole. Pár mesiacov pred magisterskými štátnicami som sa stala dvojnásobnou maminou. Ešte počas materskej dovolenky som sa aktívne zúčastnila akreditovanej odbornej prípravy mediátora a úspešne získala osvedčenie/certifikát mediátora. Po skončení druhej materskej dovolenky sa situácia v mojom zamestnaní výrazne zmenila k horšiemu a ja som stála pred dilemou, akým profesným smerom sa vyberiem.  Po dôkladnom zvážení všetkých negatív aj pozitív som sa nakoniec rozhodla pre mediáciu a výkon činnosti mediátora. Po starostlivom plánovaní som si otvorila vlastnú mediačnú kanceláriu a výkonu činnosti mediátora sa naplno venujem doteraz.

Kedy skočila tá povestná „iskra“, že by ste mohli skúsiť mediáciu? Čo bolo spúšťačom?

– Povestná iskra preskočila už  počas štúdia na vysokej škole počas prednášok, kedy sa mi myšlienka mediácie páčila a hovorila som si, že je to veľmi zaujímavá oblasť a vedela by som si takú prácu predstaviť. Nikdy som nebola technický typ, s matematikou a fyzikou som sa nikdy nejako zvlášť nekamarátila. Vždy som inklinovala skôr k „humánnejším“ smerom. Považujem sa za človeka s rozvinutým sociálnym cítením (nie, nie takým ako politické strany), vysokou mierou empatie a snahou pomáhať. Takže už pri výbere samotnej vysokej školy som mala jasnú voľbu. Po skončení materskej dovolenky som uvažovala  „čo teraz ďalej“? Keďže mediácia je do veľkej mieri aj o pomoci a pomáhaní,  voľba padla na ňu. Spúšťačom okrem iného bol princíp mediácie, všetky jej výhody, systém fungovania,  jednoduchosť, prehľadnosť, dostupnosť, rýchlosť, spôsob a jej využitie v praxi a všetky možnosti, ktoré ponúka. Mediácia sa mi zdala ako ten správny smer.  Je to pre mňa blízka oblasť, mediáciu považujem za veľmi perspektívnu voľbu, ktorú ľudia budú čoraz častejšie vyhľadávať pri riešení sporov. V mediácii vidím veľký potenciál. Ľudia sa ma zvyknú pýtať, prečo som sa rozhodla práve pre mediáciu (hlavne, ak je to u nás zatiaľ pomerne nová oblasť). Nuž, v skratke asi pre toto.

Poviete aj nejaké zaujímavé prípady?

– Väčšina prípadov je niečím zaujímavá. Každý rieši niečo iné, každého trápia iné veci, každý má svoje vlastné prežívanie. Počas svojej praxe som sa stretla s viacerými úsmevnými prípadmi, bola som svedkom aj silných emočných stavov, výkyvov nálad, kriku, plaču, smútku, ale aj vďaky a radosti. Medzi zaujímavé prípady v mojej praxi radím napr. spor medzi lekárkom a pacientom, kedy došlo k verejnému ohováraniu. Prípad sa riešil prostredníctvom mojej mediačnej kancelárie a dovolím si tvrdiť, že práve vďaka výhodám mediácie sa spor vyriešil veľmi rýchlo (cca do 2 týždňov), jednoducho,  výhodne pre obe strany, a v neposlednom rade podstatne lacnejšie. Ďalším zaujímavým prípadom bol jeden susedský spor, ktorý jeho účastníkov trápil niekoľko rokov. Za zaujímavý, ale zároveň psychicky náročný prípad, považujem aj spor medzi matkou a dcérou, kedy sa z dôvodu silných emočných stavov musela konať oddelená mediácia. Počas samotného mediačného procesu vždy poskytujem účastníkom dostatočný priestor na to, aby sa mohli zo svojich problémov a pocitov vyrozprávať. Viem, že to pomáha.

 Prečo by mali ľudia viac využívať schopnosti mediátorov?

– Ako som už spomínala, mediátor je okrem iného dobrým poslucháčom. Klienti a záujemcovia za  mnou častokrát prichádzajú s tým, že majú pocit, že ich nikto nepočúva a nikto im nevie pomôcť. Mediátor je tiež odborníkom na komunikáciu a riešenie konfliktných situácií, taktiež má zručnosti z interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a ovláda psychologické aspekty riešenia konfliktov. Pri riešení svojho sporu sa klienti nemusia obávať, že ich mediátor bude kritizovať, súdiť, karhať. Okrem vyššie menovaných schopností mediátora je to aj súčasný stav nášho súdneho systému, kedy súdy sú mimoriadne preťažené, súdnictvo je preplnené prípadmi, ktoré tam končiť nemusia a tým pádom sa čas „vyriešenia sporu“ zbytočne predlžuje, problém prehlbuje a v konečnom dôsledku sa stráca samotný efekt odstránenia problému. Súd sporiace sa strany stavia do nepriateľskej pozície a určuje, ktorá strana má pravdu.  Výhra jednej strany znamená prehru pre stranu druhú. V mnohých prípadoch dokonca spor ani nie je vyriešený alebo sporiace sa strany robia rôzne prieťahy, len aby bolo konečné rozhodnutie čo najviac oddialené. Výsledné rozhodnutie súdu je záväzné a priamo vykonateľné. Od strán sa vyžaduje, aby rozhodnutie súdu akceptovali a dodržiavali, nezávisle od toho, či sú s výsledným verdiktom súdu spokojní alebo nie. Pri súdnych procesoch treba rátať s dlhou časovou náročnosťou, vysokými finančnými nákladmi a formálnosťou procesu. Myslím si, že všetci, či už teoreticky alebo z vlastnej skúsenosti, dobre poznáme súdny systém.  Existuje však mnoho takých prípadov, keď sporiace sa strany môžu svoj spor vyriešiť aj mimosúdne. Bráni im v tom ale problém so vzájomnou komunikáciou, schopnosť počúvať druhú stranu a vedieť prijať názor protistrany. V takom prípade sa môžu obrátiť na tretiu, nezainteresovanú stranu, MEDIÁTORA.

Myslíte, že ľudia  budú medtiátorov potrebovať stále vo väčšej miere?

– Ľudia sa budú so spormi a konfliktami potýkať stále. Budú vznikať aj naďalej. Tak prečo pri ich riešení nevyužiť mediáciu a schopnosti mediátorov? Isto, súdy a právnikov budeme potrebovať vždy. Ich úloha a funkcia je nezrušiteľná. Ale ak existuje jednoduchšia, ľahšia, rýchlejšia a lacnejšia možnosť, ľudskejšia alternatíva, akou je mediácia, prečo sa pre ňu nerozhodnúť? Podľa môjho názoru mediácia má veľmi silný potenciál a perspektívu. Som presvedčená, že je to vynikajúca možnosť, ako pomôcť ľuďom s riešením ich sporov, s ktorými si nevedia sami rady a spôsobujú im v živote stres a trápenie. Preto som rada, že klientom pri riešení ich konfliktov a sporov ako mediátorka môžem efektívne pomôcť nájsť vhodné riešenie a svojou činnosťou zároveň prispieť k portfóliu služieb v našom regióne.

Kedy ste boli na seba  – ako mediátorka najviac pyšná?

– Bolo to teraz na prelome mesiacov december/január. Prostredníctvom mediácie som riešila vyporiadanie majetku manželov viac ako 10 rokov po rozvode. Napriek takému dlhému odlúčeniu boli vzťahy medzi bývalými manželmi ešte stále emočne napäté. Preto som volila oddelenú formu mediácie. Do 4 týždňov od začatia mediácie sa mi podarilo prípad úspešne ukončiť, kedy boli spokojné obe strany. Na začiatku bol  navrhovateľ mediácie v zlom psychickom stave kvôli nedoriešenej situácii. Na konci, po úspešnom doriešení prípadu, odchádzal navrhovateľ viditeľne oslobodený od ťaživého problému a s nekončiacou vďakou mne, ako mediátorke. Bola som na seba skutočne pyšná, že spor, ktorý bývalí manželia nevedeli/nedokázali za viac ako 10 rokov vyriešiť, sa mne podarilo úspešne doriešiť v priebehu 4 týždňov. A k spokojnosti oboch strán.  Som pyšná, keď môžem aj vďaka takýmto prípadom povedať, že som mediátorkou.

Ako pracujete pri konkrétnom prípade, koľko sa (myslím časovo) klientom venujete, aké zvyknete používať metódy práce?

– Každý prípad je individuálny, ku každému klientovi pristupujem inak, podľa jeho potrieb. Niektorí potrebujú viac času na vysvetlenie, čo to vlastne mediácia je, ako funguje, aká je jej postupnosť. Iní klienti sa zas viac zameriavajú na samotný problém. Niekto dokáže podstatu problému vysvetliť v 30.-tich minútach, niekto potrebuje aj dve hodiny. Inak riešim s klientmi napr. otázku úpravy rodičovských práv a výživného na maloleté deti a inak riešim napr. susedské spory. Niekedy je na stretnutí len jeden účastník, niekedy obaja naraz a niekedy je účastníkov viacero. Spôsob a prístup sa snažím vždy voliť podľa charakteru a náročnosti prípadu, ako aj podľa naturelu klienta/klientov. Medzi najčastejšie metódy, ktoré pri svojej práci využívam, patrí aktívne počúvanie, parafrázovanie, všímam si na klientoch ich neverbálnu komunikáciu a reč tela, ktoré mi tiež veľa napovedia.

Kde máte svoju kanceláriu? (tel. číslo, web, email…) Kde Vás môžu nájsť občania?
– Klienti a záujemcovia ma nájdu priamo v mojej kancelárii so sídlom v Šali na Hlavnej ulici (v budove Allianzu). Taktiež ma nájdu každú stredu od 13,00h aj na Mestskom úrade v Šali, kde v spolupráci s mestom Šaľa a primátorom mesta prinášam občanom „Mediačnú poradňu“. Záujemcom a klientom som k dispozícii na telefónnom čísle 0944/369 517 a kontaktovať ma môžu aj prostredníctvom e-mailovej adresy . Viac informácií sa môžu dozvedieť aj na webovej stránke www.mediatorsala.sk

 Máte aj rodinku, dávajú Vám zázemie? Podporuje Vás partner? Pretože ide o psychicky náročnú prácu…., a ako to viete všetko skĺbiť? Zosúladiť povolanie s rodinnými starosťami…? Zámerne sa pýtam, lebo  niektoré dnešné ženy „stíhajú“ maximálne naplniť práčku bielizňou a potom presedieť hodiny pred počítačom…dieťa hodia do škôlky, mužovi objednajú pizzu – a ešte sú strááááaaaašne vyčerpané… Vy iste nemáte čas na nudu…?

– Bez podpory manžela by som túto prácu asi nevykonávala. Manžel je mojou veľkou oporou, mojim pomocníkom, mojim partnerom, mojim kritikom, mojim radcom. Možno to znie trochu ako klišé, ale aj vďaka manželovi môžem byť plnohodnotnou mediátorkou. Niekedy je to náročné, či už z časového alebo psychického hľadiska skĺbiť rodinu a kariéru, keďže v hlave si domov odnášam aj starosti mojich klientov a zároveň v nej mám aj starosti moje.  Ale napriek tomu, že niekedy, keď mám v práci náročný deň a doma ma čaká „druhá práca“ v podobe domácnosti a detí, je pre mňa rodina najdôležitejšia. Dcérka je ešte malá, ona zatiaľ tak nevníma moju prácu. Zato syn má už takmer 14 rokov a plne vníma, čo a akú prácu jeho mama vykonáva. Pravidelne sa mi od neho dostáva pochvaly a uznania.  Manžel aj deti ma v mojej profesii podporujú a ja som im za to veľmi vďačná.

A teraz trochu testovania.. Vaše životné heslo?

– Sny sú na to, aby sa plnili 🙂

Srdcom mediátor 🙂

Vaše obľúbené jedlo?

Zemiakové placky 🙂

Ako najradšej relaxujete?

– Veľmi rada čítam, počúvam hudbu a snažím sa pri tom „vypnúť“. Veľkým relaxom je pre mňa v poslednom čase aj kreslenie, resp. vymaľovávanie si s dcérkou. Ona má svoje obľúbené postavičky z rozprávok, tiež kvietky, vianočné a veľkonočné motívy. Ja vymaľovávam väčšinou to, čo mi ona povie. Ja si pri tom s dcérkou oddýchnem a ona je rada, že som pri nej a s ňou.

Čo je pre Vás dôležité v práci a čo v živote vo všeobecnosti?

– Pre mňa je dôležité, aby ľudia mediácii, ako aj samotnému mediátorovi dôverovali, nakoľko mediátor im môže byť skutočne v mnohých veciach nápomocný. Taktiež je pre mňa dôležité, aby klienti odchádzali odo mňa spokojní, s dobrým pocitom a odporúčali mediáciu ďalej.

V živote vo všeobecnosti je dôležitá pohoda. Práca mediátora je náročná na psychiku, preto mediátor potrebuje pohodu, aby mohol svojim klientom byť k dispozícii a plnohodnotne sa im venovať.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Mediátor Šaľa